UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ

  TRƯỜNG MN HƯƠNG LIÊN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  1.                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

        Số  48 /KH - TrMN                           Hương Liên, ngày  24  tháng 08  năm 2021

KẾ HOẠCH

              V/v vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ xây dựng CSVC, hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục 

Năm học 2021 – 2022

               

         - Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân;

- Văn bản số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Hà Tinh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Văn bản số 1547/UBND-GDĐT ngày 26/08/2019 của UBND huyện về việc hướng dẫn, tiếp nhận, quản lý và sử dụng quản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Khê

- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và xét tình hình thực tế của trường MN Hương Liên

          - Qua khảo sát thực trạng về cơ sở vật chất của trường mầm non Hương Liên trong năm học 2021 - 2022 và sự đồng thuận của đội ngũ CBGV,NV và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

            Trường Mầm non Hương Liên xây dựng Kế hoạch vận động, tài trợ các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ xây dựng CSVC, hoạt động dạy - học, hoạt động giáo

     dục năm học 2021 - 2022 như sau

I.MỤC TIÊU

- Đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường mầm non

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự quan tâm của các ngành, các cấp, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất trường học trên địa bàn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tài trợ trong nhân dân về vai trò vị trí của bậc học mầm non và trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc XDSCVC trường học và phối hợp với nhà trường trong công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Quán triệt sâu sắc về phương châm XDCSVC nhà nước và nhân dân cùng làm. Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân khai thác các nguồn nguyên liệu hiện có và sức lao động, tranh thủ nguồn của các chương trình dự án. Rà soát các tiêu chuẩn trường chuẩn và bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

II.  Vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ xây dựng CSVC, hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục  Năm học 2021 - 2022

I. Dự kiến các hạng mục XDCSVC

1. Vận động, tài trợ  Xây dựng cơ sở vật chất trường học

1.1 – May ri đô phòng ngủ các lớp

1.2 – Làm rèm chống nắng lớp 3 tuổi B

1.3 – Mua tủ đựng đồ dùng cá nhân cho trẻ

II.   Dự kiến các hạng mục:

Nội dung

Đơn giá

Số lượng

Thành tiền

1.1 – May ri đô phòng ngủ 3 phòng học

300.000/m

66m

19.800.000

1.2 – Làm rèm chống năng lớp 3 tuổi B

2.500.000/cái

2 cái

5.000.000

1.3 – Mua tủ đựng đồ dùng cá nhân cho trẻ

6.000.000/cái

2 cái

12.000.000

                                 Cộng

 

 

36.800.000

Bằng chữ:  (Ba mươi sáu triệu tám trăm ngàn đồng)

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

    1. Vận động, tài trợ XDCSVC năm học 2021 - 2022. Từ ngày 01/10/2021 đến hết năm học

IV. CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG, TÀI TRỢ

          - Vận động, tài trợ theo hình thức tự nguyện của cha mẹ học sinh

         V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - Tổ chức họp Hội đồng nhà trường, họp Ban đại diện cha mẹ học sinh để thống nhất mức vận động, tài trợ.

         - Họp toàn thể cha mẹ học sinh ở các nhóm lớp để lấy ý kiến và thống nhất mức vận động và tài trợ

          - Trình HĐND xã, Phòng GD&ĐT, để cho chủ trương vận động, tài trợ XDCSVC và các khoản theo kế hoạch.

          -  Niêm yết công khai kế hoạch vận động, tài trợ trong vòng 1 tuần ở tại điểm trường để tất cả phụ huynh học sinh có ý kiến

          - Nhà trường thành lập ban vận động, tài trợ tuyên truyền vận động, tài trợ các từ các bậc phụ huynh, các lực lượng xã hội, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tích cực tham gia vào công tác XDCSVC trường học và các khoản vận động, tài trợ trực tiếp theo nguyện vọng của phụ huynh năm học 2021 -  2022

          - Hằng tuần tổ chức giao ban giám hiệu và hội phụ huynh để rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo.

          Trên đây là kế hoạch vận động, tài trợ các khoản đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh năm học 2021 - 2022 mong được sự góp ý của cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và lãnh đạo các cấp.

 

Nơi nhận                                                                                    HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                               

- HĐND,UBND xã;

- Phòng GD&ĐT

- Lưu VPT                                                                                           Đinh Thị Thanh Hòa